DOELGROEP
 • verpleegkundigen acute zorg
DETAILS
 • Accreditatie: V&VN (incl. deskundigheidsgebied spoedeisende hulp), 15 punten
 • Studiebelasting:
  – E-learning en toets: 8 uur
  – Praktijkdag: 8 uur
 • Certificaat: na afsluiting per e-mail in pdf-formaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers (artsen en verpleegkundigen)
 • Aantal deelnemers per groep: min. 8 – max. 12
INSCHRIJVEN
DELEN

Emergency Procedures Trauma Care (EPTC)

Algemene informatie

De EPTC-cursus heeft betrekking op de systematische (protocollaire) benadering van de trauma opvang (kind/volwassene), waarbij sprake is van directe bedreiging van vitale functies. Er is sprake van midden of hoogcomplexe zorgvraag, waarbij de zorgvrager een instabiele, sterk wisselende en moeilijk voorspelbare gezondheidstoestand heeft. Bij een multitrauma is sprake van tenminste twee letsels die beide klinische behandeling vereisen.

Belangrijk in de benadering van deze zorgvragers is systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie van de acute opvang door een multidisciplinair team. De EPTC-cursus sluit aan bij de specifieke EPA AZ-SEH-4 (Zorg verlenen aan vitaal bedreigd kind of een volwassene na (multi)trauma).

 

Inhoud cursusboek EPTC

Deel 1 – Denkprocessen SEH tijdens de traumazorg

 • Klinisch redeneren
 • Methode van handelen
 • Klinische besluitvorming
 • Methodische aanpak

Deel 2 – Kwaliteitsaspecten

 • Communicatie en samenwerking
 • Crew Resource Management (CRM)
 • Veiligheid en veilige zorg
 • Juridische aspecten in de Spoedeisende Hulpverlening
 • Ethische aspecten in de Spoedeisende Hulpverlening
 • Value Based Healthcare

Deel 3 – De preparatie

 • Aankondiging, voorbereiding en aankomst

Deel 4 – De opvang

 • Het eerste moment
 • Fasen van opvang (Primary, Secondary, Tertiary)

Deel 5 – c-ABCDE

 • C Stop the bleeding
 • A – Airway
 • B – Breathing
 • C – Circulation
 • D – Disability
 • E – Exposure & Environment
 • RE-Assessment c-ABCDE
 • Secondary Assessment
 • F – Full set of vitals/Focused Adjuncts
 • G – Give Comfort
 • Lichamelijk onderzoek
 • Belangrijke aspecten

Deel 6 – Speciële traumatologie

 • De obstetrische patiënt
 • De kwetsbare oudere
 • De patiënt met overgewicht
 • De invloed van temperatuur en thermische letsels
 • Intoxicaties bij de trauma patiënt
 • Het verongelukte kind
 • Weke delen letsel
 • Explosie letsels
 • Fracturen
 • Abdominale orgaanletsels
 • Overplaatsing naar traumacentrum

 

E-learning EPTC

De e-learning is bedoeld als theoretische voorbereiding die individueel plaatsvindt. Hieraan gekoppeld is een digitale toets die positief afgerond dient te worden. De doorlooptijd van de e-learning bedraagt gemiddeld 8 uren.

De e-learning kan met onderbrekingen worden doorlopen. Onderdelen kunnen worden gemarkeerd als afgerond, zodat zichtbaar is welke onderdelen nog ‘open staan’.

Vanuit de e-learning kan het cursusboek (pdf) worden gedownload.

Leeruitkomsten e-learning Emergency Procedures Trauma Care:

 • Kennis van kwaliteitsaspecten van traumazorg op de Spoedeisende Hulp.
 • Kennis van Crew Resource Management.
 • Kennis van de gestructureerde benadering (primary en secondary assessment) van een vitaal bedreigde traumapatiënt op basis van methoden (c-ABCDE), redeneertools (AVPU, GCS, SBARR, SAMPLER, EWS), richtlijnen en protocollen.
 • Kennis van de anatomie, (patho)fysiologie, farmacologie.
 • Kennis van karakteristieken (gevolgen van traumamechanismen, tekenen en symptomen) van een vitaal bedreigde volwassene met trauma.
 • Het kunnen beredeneren van passende acties (onderzoek)/interventies (behandeling), gebaseerd op de conclusies en uitkomsten van het primaire en secundaire assessment en aanvullend onderzoek.
 • Het kunnen beredeneren van korte termijneffecten van uitgevoerde acties/interventies.
 • Kennis van traumazorg bij specifieke patiëntencategorieën en letsels.
 • Door middel van een kennistoets aantonen dat voldoende kennis van het onderwerp aanwezig is.

 

Praktijkdag

Leeruitkomsten praktijkdag Emergency Procedures Trauma Care:

 • Tijdens casusbesprekingen en middels klinisch redeneren een onderbouwing geven van het eigen handelen.
 • Methodieken, specifieke kennis en technische vaardigheden toepassen in oefensituaties (workshops en scenariotraining).
  • Demonstreren van een gestandaardiseerd, georganiseerd en systematisch onderzoek (primary en secondary assessment) bij een vitaal bedreigde traumapatiënt.
  • Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens en stellen van werkdiagnoses.
  • Signaleren van onvoorziene, kritieke situaties.
  • Bepalen en prioriteren van acties/interventies.
  • Adequaat uitvoeren van acties/interventies, zoals een stabilisatie- en/of resuscitatieprocedure uitvoeren.
  • Re-assessen en evalueren van uitgevoerde interventies.
  • Uitvoeren van een gegevensoverdracht aan de hand van SBARR.
 • Door middel van een praktijktoets aantonen dat kennis van het onderwerp vertaald kan worden naar praktisch handelen.

 

Relevante deskundigheidsgebieden (CanMEDS) in relatie tot de EPTC-cursus

Vakinhoudelijk handelen (60%)

De opvang van een multitrauma patiënt vereist specifieke competenties van alle zorgverleners die bij de opvang en zorg betrokken zijn. Het is daarom van belang dat professionals deze blijvend onderhouden en zelf en met elkaar reflecteren op situaties die zich in de praktijk voordoen.

Communicatie (20%)

Interdisciplinaire communicatie binnen het trauma team vormt een belangrijk onderdeel van de samenwerking en bepaalt mede de outcome van de trauma opvang.

Samenwerking (20%)

Tijdens de oefeningen wordt, behalve de vakinhoudelijke kennis en kunde, in het kader van Crew Resource Management gekeken naar samenwerkingsvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Hierop wordt in de debriefing en evaluatie (stappen 4 en 5 van het uitvoeringsmodel) gereflecteerd.

Tijdens de cursusbijeenkomst wordt van de deelnemers gevraagd om hun inzichten en het handelen tijdens scenariotrainingen te beargumenteren/onderbouwen aan de hand van richtlijnen, protocollen en informatie uit (recente) artikels en vakliteratuur (EBP) en best practices. De scenariotrainingen worden uitgevoerd aan de hand van een 5-stappen-model, waarbij in stap 4 en 5 (debriefing en algehele evaluatie) wordt op bovenstaande gereflecteerd.