edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Groeiende belangstelling voor de cursus Verpleegkundig Coördinator Spoedzorg

Overheidsbeleid, informatietechnologie, wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook beleid van beroepsorganisaties zullen de komende jaren een enorme invloed hebben op het werkterrein en de positie van professionals op de Spoedeisende Hulp.
De acute zorg zal in toenemende mate vanuit de keten worden georganiseerd. Huisartsen, ambulancediensten en ziekenhuizen zullen steeds meer de samenwerking moeten opzoeken. Triage-systemen, protocollen en behandelrichtlijnen zullen meer en meer op elkaar worden afgestemd. Hierdoor is het noodzakelijk dat professionals zich realiseren dat andere eisen aan hen worden gesteld. De complexiteit van het werk neemt toe en vraagt om meer en andere competenties dan tot nu toe van de professionals werden verwacht.
Op de werkvloer blijkt dat de dynamiek van afdelingen waar acute zorg geleverd wordt op momenten moeilijk hanteerbaar is. Een en ander heeft te maken met piekdruk, disbalans tussen gevraagde zorg en inzetbaarheid van mensen en middelen, organisatie en logistiek.
In veel ziekenhuizen werkt men daarom met zorgcoördinatoren die als taak hebben om zorgprocessen in goede banen te leiden. Soms zijn dat verpleegkundigen met een aparte status, in andere gevallen verpleegkundigen met een specifieke taak binnen de bestaande functie. De zorgcoördinator moet beschikken over beroepsinhoudelijke en beroepsoverstijgende kwaliteiten.
Binnen de specifieke context van een afdeling waar spoedzorg geleverd moet worden en weinig sprake is van planbare zorgprocessen, maar wel van situaties die aan snelle verandering onderhevig zijn, is de rol van de zorgcoördinator zo mogelijk nog complexer van aard.

Groeiende belangstelling voor opleiding en training

Mede als gevolg van genoemde ontwikkelingen is er sinds enige tijd in toenemende mate behoefte
aan competentieontwikkeling op het gebied van coördinatie van spoedzorg. Naast een competentieprofiel heeft EDU-line een specialistische cursus ontwikkeld om SEH-professionals toe te rusten de taken en verantwoordelijkheden die bij de coördinerende rol passen goed uit te kunnen voeren c.q. te kunnen dragen.
Het leerproces wordt ondersteund door relevante theoretische kaders en interactieve sessies. Aspecten rondom zorgvraag en zorgaanbod, personele inzetbaarheid en logistiek worden inzichtelijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten zal d.m.v. verschillende didactische werkvormen toegewerkt worden naar het (leren) toepassen van verworven kennis en inzichten. Praktijkopdrachten dienen ertoe om de eigen rol in het zorgproces te evalueren en te ervaren welke vaardigheden op welk niveau ontwikkeld moeten worden.
Ondersteuning bij de implementatie en borging wordt geadviseerd.

Uitgebreide informatie is vrijblijvend op te vragen via het contactformulier of telefonisch. Natuurlijk is het ook mogelijk om een afspraak te plannen.