edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Hoe creëren we een lerende organisatie die toekomstbestendig is?

Omdat de complexiteit van onze maatschappij alsmaar toeneemt, worden aan medewerkers in organisaties andere eisen gesteld en krijgen veel banen een andere, bredere invulling. Medewerkers krijgen andere taken en verantwoordelijkheden en moeten beschikken over een hoger opleidingsniveau en andere competenties. Flexibiliteit, ondernemerschap en eigen initiatief, en het vermogen om nauw samen te werken met andere disciplines zijn hier voorbeelden van. 
In plaats van een top down cultuur moet een inspirerende bedrijfscultuur ontstaan, gebaseerd op een werkingsmechanisme dat de organisatie als geheel en in een continu proces actief maakt. In deze verandering heeft “leren” een belangrijke plaats, waarbij het gaat om veel meer dan leren in beroepsinhoudelijke zin.Hierbij rijst de vraag: hoe doen we dat dan? M.a.w., hoe zorgen we ervoor dat het leren, zoals we dat bedoelen, als zodanig wordt begrepen en toegepast, zodat de beoogde verandering daadwerkelijk kan plaatsvinden? En vervolgens: hoe kunnen we deze verandering monitoren, waar nodig bijsturen en borgen?
EDU-line – gespecialiseerd in het begeleiden van leren en veranderen in organisaties – heeft de leer- en verandertool “Critical Companionship” ontwikkeld voor individuele medewerkers en teams. Daarmee kunnen op relatief eenvoudige wijze leer- en verandertrajecten in gang worden gezet, kan zicht worden gehouden op de voortgang en het bereiken van beoogde doelen en noodzakelijke bijsturing plaatsvinden. 
En, niet onbelangrijk, met deze tool worden professionele communicatie en samenwerking bevorderd, en bereikte resultaten geborgd.
Voorafgaand aan een traject worden met de opdrachtgever / het management intake- en analysegesprekken gevoerd om een goed beeld te krijgen van de aanleiding, de vraag en de beoogde doelstellingen op organisatie-, proces- en performerniveau.   
Critical Companionship is op elk moment te gebruiken en verlettijd en –kosten, waarmee men veelal bij leer- en verandertrajecten te maken krijgt, zijn vrijwel nihil.Goede begeleiding en sturing zijn essentieel. Samen met de opdrachtgever/management worden duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van die begeleiding en sturing, en plannen wij frequente evaluatiegesprekken om een traject goed te monitoren. Door te monitoren blijft men reflecteren: ‘doen we de goede dingen?’ En: ‘doen we de dingen goed?’Het helpt in het kritisch blijven op de interventies die worden gekozen en op de bijdrage die deze leveren aan de gewenste doelen. Het is een middel om samenhang te blijven zien tussen ‘wat doe we nu?’, ‘waar willen we heen?’ en ‘hoe gaan we dat doen?’. Monitoringsinformatie is in dit opzicht een middel om de koers te bewaken en waar nodig bij te sturen. 

Indien gewenst, kan onderzoek aan het leer- en verandertraject worden gekoppeld en kunnen resultaatmetingen worden verricht.