edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Kennis? Met elkaar aan het werk

Een op de twee werkgevers vindt dat hij te weinig doet aan kennisontwikkeling bij zijn medewerkers kopt PW de Gids op 28 oktober jongstleden. Er wordt aangegeven dat werkgevers andere kennis en competenties van werknemers verwachten dan deze werkelijk kunnen bieden. De stelling is hier dat de eigen kennisontwikkeling in de organisatie tekort schiet en kennis onvoldoende wordt gedeeld.

Enerzijds ligt hier een taak voor de organisatie, anderzijds heeft ook de medewerker een duidelijke verantwoordelijkheid als het gaat om bijblijven in zijn vak. De wereld om ons heen verandert in een rap tempo en dus heeft kennis beperkte houdbaarheid.

Investeren in het updaten en uitbreiden van de competenties van medewerkers en tegelijkertijd het vergroten van de organisatiebetrokkenheid en professionaliteit van die medewerkers, is nu een van de grootste uitdagingen voor werkgevers en werknemers. Het vergt nieuwe onderwijskundige inzichten om kennis sneller beschikbaar te krijgen. Het traditionele aanbod van cursussen en trainingen alleen biedt onvoldoende soelaas om de hiaten in kennis en kunde op de werkvloer te elimineren. Hiermee wordt weliswaar een belangrijke, maar toch ook slechts een eerste aanzet gegeven tot een gedragsverandering. De werkvloer is de plaats waar nieuwe kennis en kunde echt in praktijk moet worden gebracht en verder moet worden ontwikkeld. Daarvoor is wel nodig dat de juiste voorwaarden gecreëerd worden.

In de visie van EDU-line moet leren zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de praktijk van de medewerker; op de werkvloer en met collega’s. Leren van en met elkaar, ook het delen van kennis tussen werknemers en werkgevers, maakt dat enerzijds kennis behouden blijft binnen de organisatie en anderzijds steeds verder verdiept wordt.

Om dit leren en kennisdelen binnen een organisatie mogelijk te maken, heeft EDU-line het instrument Critical Companionship verder ontwikkeld. Dit instrument maakt gebruik van een buddysysteem waarbij langdurig en in een cyclisch proces gebruik gemaakt wordt van reflectie en feedback. Totdat dit als een vanzelfsprekend onderdeel van het werk wordt gezien en een nieuwe leercultuur is ontstaan.

Graag willen we in contact komen met werkgevers en werknemers die op een nieuwe manier willen leren.