edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Triage, noodzaak en nut

De werkdruk die zorgverleners in huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ambulancezorg en spoedeisende-hulpafdelingen van ziekenhuizen ervaren, wordt in belangrijke mate bepaald door een groeiende druk op het zorgsysteem als gevolg van toename van bepaalde patiëntenpopulaties (o.a. ouderen met complexe multipathologie), de hoge verwachtingen van mensen t.a.v. de zorgverlening, bezuinigingen op personeel, etc.

Deze ontwikkelingen ten spijt, zal aan zorgvragen van patiënten moet worden voldaan op de juiste tijd, op de juiste plaats en door hulpverleners met de juiste competenties, met als resultaat veilige en doelmatige zorg.

In de afgelopen jaren hebben de huisartsgeneeskunde, de SEH-geneeskunde en de ambulancezorg professioneel en organisatorisch een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit het besef dat deze disciplines complementair zijn aan elkaar, zijn vele initiatieven ontplooid om de samenwerking te versterken tussen huisartsenposten met SEH, MKA, VVT en andere ketenpartners. Spoedzorg wordt steeds meer een gezamenlijk domein, waarbij kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van zorg centraal staan. Geconstateerd mag worden dat een behoorlijke kwaliteitsslag in de keten acute zorg gerealiseerd is.

Toch valt er nog veel te doen. Het is onder andere van groot belang dat er in Nederland een uniform systeem van triage gebruikt gaat worden. Een belangrijke aanzet is gegeven met de ontwikkeling van de Nederlandse Triage Standaard (NTS)* die ontwikkeld werd om tegemoet te komen aan de huidige kwaliteitseisen en als hulpmiddel bij het opstellen van triagecriteria voor de keten acute zorg.

In het kader van onderzoek naar de Nederlandse Triage Standaard onderzocht de vakgroep Kindergeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam een aantal jaren geleden de validiteit bij zowel de telefonische als fysieke triage (Ierland van, 2010).
Algemene onderzoeksconclusie:
De NTS voldoet voor zowel telefonische als fysieke triage aan de hedendaags gestelde eisen van betrouwbaarheid en veiligheid.
De “fysieke nabijheid” tussen huisartsenposten en SEH’s waarbij steeds vaker zelfs een gezamenlijke loketfunctie opgezet wordt, maakt een eenduidige benadering van een hulpvraag met behulp van een voor beide ketenpartners bruikbaar systeem onontbeerlijk. Zodoende is het werkelijk afstemmen en invoeren van eenzelfde systeem tussen de ketenpartners de volgende stap in het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van de spoedzorg in Nederland.

* De NTS is een vijf-level triage protocol waarin 56 probleem gedefinieerde patiënten presentaties en 238 verschillende triage criteria (signs and symptoms) worden gepresenteerd.